Bieżący numer

W numerze

LingVaria

nr 1 (27) 2019

 

     Spis treści

 

Od redaktora naczelnego

 

Mirosław Skarżyński: Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ  

Bogusław Dunaj: Badania polszczyzny krakowskiejprzeszłość i teraźniejszość

    

     Zagadnienia ogólne

     Aleksandra Niewiara: Gra figurami pamięci zbiorowej w utworze artystycznym. Z zagadnień lingwistyki pamięci

     Magdalena Majewska: Językowo-kulturowy obraz męskości na początku XXI wieku w felietonach Tomasza Raczka

     Polszczyzna współczesna

     Kazimierz Sikora: Żydy i Psy w stadionowym dyskursie nienawiści

     Iwona Kosek: O jednej z jednostek kompletny

     Dialektologia

     S.M. Tołstojowa: Język i kultura polskich górali

     Gerd Hentschel: Obserwacje dotyczące rozpowszechnienia germanizmów leksykalnych we współczesnym regiolekcie śląskim

     idia Przymuszała: Klapać na pyszczysku, czyli o śląskiej leksyce i frazeologii dotyczącej mówienia

     Mirosław Jankowiak: Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Cz. I

     Helena Grochola-Szczepanek, Rafał L. Górski, Ruprecht von Waldenfels, Michał Woźniak: Korpus języka mówionego mieszkańców Spisza

     Socjolingwistyka

     Katarzyno Konczewska: Szlachta grodzieńska na początku XX wieku. Język i tożsamość. Zarys problematyki

     Etnolingwistyka

     Joanna Szadura: Zagadka bratka. Nazwa jako narzędzie językowego porządkowania świata

     Olga Kielak: Zwierzęta domowe w trzech modelach ludowego opisu świata

     Z zagadnień bilingwizmu

     Magdalena Grycan: O polszczyźnie na obczyźnie: studium przypadku polskich żydów – francuskich imigrantów

     Magdalena Grupa: Frazeologiczne kalki, półkalki i hybrydy w mowie dwujęzycznej społeczności staroobrzędowców mieszkających w Polsce

     Etymologia

     Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak: Z etymologii łemkowskich. Cz. III

     Elwira Kaczyńska, Krzysztof T. Witczak: Późnolakońska nazwa rzepy

     Z przeszłości językoznawstwa

     Od redakcji

     Bogusław Dunaj: Kazimierz Nitsch jako historyk języka

     Joanna Okoniowa: Słownik gwarowy Kazimierza Nitscha

     Jerzy Reichan: Kazimierz Nitsch i „Mały atlas gwar polskich”

     Jadwiga Zieniukowa: Profesor Kazimierz Nitsch i jego językoznawcze środowisko we wspomnieniach studentki z lat 50. XX w.

     Maciej Rak: Kazimierz Nitsch i etnologia

     Polemika

     Wanda Fijałkowska: Dlaczego warto odróżniać sufiks od końcówki? (na marginesie artykułu Marka Stachowskiego Terminy „sufiks” i „końcówka” w polskiej terminologii gramatycznej)

     Debiuty naukowe

     Adrianna Piotrowska: Związki przymiotnika były z rzeczownikami

     Anna Mazur: Wielojęzyczność indywidualna jako problem badawczy lingwistyki. Przypadek Bronisława Malinowskiego