Bieżący numer

Wspomnienie

23 sierpnia 2019 r. zmarł w Kielcach w wieku 67 lat prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, założyciel i redaktor naczelny „LingVariów”, całe życie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.

     Pan Profesor był bardzo wymagający i to nie tylko w stosunku do członków redakcji, ale też do wszystkich, którzy mieli styczność z pismem, czyli autorów, recenzentów, wydawnictwa. Ale najbardziej był wymagający w stosunku do siebie, po prostu żył „LingVariami”. Cały czas zabiegał o dobro pisma i poziom publikowanych w nim artykułów.

     Był niezwykle pracowity. Przejawiało się to nie tylko w działaniach na rzecz „LingVariów” i edytorskiej skrupulatności w pracy redakcyjnej, ale też w twórczości naukowej. Pisał systematycznie artykuły i książki w ostatnim czasie głównie z zakresu historii polskiego językoznawstwa.

     Dzięki utworzeniu w „LingVariach” działu Z przeszłości językoznawstwa, a także zainicjowaniu serii sympozjów „Przypomnienia” Prof. Mirosław Skarżyński zintensyfikował badania nad naszą tożsamością lingwistyczną. Uczył nas (członków redakcji) zawsze, żeby patrzeć nie tylko do przodu, ale również wstecz, na dokonania naszych poprzedników. W 2007 r. powołał do życia „Bibliotekę LingVariów”, w której dotychczas wyszło 27 tomów.

     Był bardzo odważny, zwłaszcza podejmując w końcu 2005 r. śmiałą decyzję o utworzeniu na nowo powstałym Wydziale Polonistyki UJ pisma językoznawczego. Lingwiści mieli już wtedy gdzie publikować, kolejne czasopismo mogło się utrzymać (jako lokalny periodyk), upaść lub się rozwijać. Dzięki zaangażowaniu Pana Profesora „LingVaria” nie upadły i nie są lokalne, rozwijają się od kilkunastu lat, stanowiąc konkurencję – w dobrym tego słowa znaczeniu – dla czasopism o renomie ustalonej już przed kilkudziesięciu laty.

     Dzięki Prof. Mirosławowi Skarżyńskiemu „LingVaria” są miejscem spotkania językoznawców, którzy widzą język z różnych perspektyw, na łamach pisma dokonuje się wymiana myśli polskiej i obcej, a także debiutują młodzi (niektórzy z pierwszych debiutantów to już doktorzy habilitowani).

     W ostatnim (wiosennym) numerze „LingVariów” znalazł się artykuł Pana Profesora Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ, który był zapowiedzią przygotowywanej przez niego monografii. W jesiennych „LV” miał się ukazać artykuł o recepcji szkoły kazańskiej w polskiej lingwistyce. Prac tych z krzywdą dla nas, obecnych i przyszłych czytelników, los nie pozwolił Mu doprowadzić do końca.

Profesor Mirosław Skarżyński pozostał z nami w swoich książkach, w zapamiętanych opowieściach i w „LingVariach”, które są dziełem Jego życia.

Maciej Rak

W numerze

LingVaria

nr 2 (30) 2020 

 

 

Spis treści

Od redaktora naczelnego

Janina Labocha, Monika Szpiczakowska: Profesor dr hab. Mirosław Skarżyński (26 VIII 1952–23 VIII 2019)

Bibliografia prac Mirosława Skarżyńskiego (1978–2019)

 

Zagadnienia ogólne

Anna Pajdzińska: Baudouin de Courtenay – prekursor nie tylko strukturalizmu

Renata Przybylska: Kolokacje a analiza semantyczna wyrazu

                                                                                                                 

Polszczyzna współczesna

Maciej Grochowski: Ewolucja kryteriów wyróżniania części mowy w gramatyce polskiej od drugiej połowy XX wieku

Hanna Jadacka: Czy opis synchroniczny polszczyzny jest kompletny?

Krystyny Kleszczowa: Kategoria jednokrotności w polskich czasownikach

Polszczyzna historyczna

Kinga Tutak: Instancje nadawczo-odbiorcze w traktatach stawiarskich z XVI i XVII w.

Dialektologia

Tomasz Kurdyła: Zagadnienie motywacji w gniazdowym opisie słowotwórstwa gwarowego

Halina Kurek: Obraz społeczności wiejskiej zakrzepły w nazwach synów i córek. Tradycja i zmiana (na przykładzie wsi poddukielskich w Beskidzie Niskim)  

Socjolingwistyka  

Andrzej Kominek: „Mówienie za kimś” jako język bez komunikacji

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld: Polityka językowa w Polsce

Justyna Winiarska: Niechciani obcy – imigranci w świetle komentarzy internetowych

 

Z przeszłości językoznawstwa

Anna Czelakowska: Uczeni i ich losy... – Mirosław Skarżyński jako badacz dziejów polskiej lingwistyki

Władysław Miodunka: Rozważania nad koncepcją historii językoznawstwa polskiego

Alicja Pihan-Kijasowa: Początki językoznawstwa polonistycznego na Uniwersytecie Poznańskim

Maciej Rak: Krakowski listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana Karłowicza z 1894 r.

Jan Sokołowski: Krakowsko-lwowskie korzenie wrocławskiej slawistyki

Marek Stachowski: Edward Piekarski (1858–1934) i jego Słownik jakucki (1907–1930)

 

Z zagadnień bilingwizmu

Bronisława Ligara: Metajęzykowe działania na tekście osób dwujęzycznych