Bieżący numer

Wspomnienie

23 sierpnia 2019 r. zmarł w Kielcach w wieku 67 lat prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, założyciel i redaktor naczelny „LingVariów”, całe życie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.

     Pan Profesor był bardzo wymagający i to nie tylko w stosunku do członków redakcji, ale też do wszystkich, którzy mieli styczność z pismem, czyli autorów, recenzentów, wydawnictwa. Ale najbardziej był wymagający w stosunku do siebie, po prostu żył „LingVariami”. Cały czas zabiegał o dobro pisma i poziom publikowanych w nim artykułów.

     Był niezwykle pracowity. Przejawiało się to nie tylko w działaniach na rzecz „LingVariów” i edytorskiej skrupulatności w pracy redakcyjnej, ale też w twórczości naukowej. Pisał systematycznie artykuły i książki w ostatnim czasie głównie z zakresu historii polskiego językoznawstwa.

     Dzięki utworzeniu w „LingVariach” działu Z przeszłości językoznawstwa, a także zainicjowaniu serii sympozjów „Przypomnienia” Prof. Mirosław Skarżyński zintensyfikował badania nad naszą tożsamością lingwistyczną. Uczył nas (członków redakcji) zawsze, żeby patrzeć nie tylko do przodu, ale również wstecz, na dokonania naszych poprzedników. W 2007 r. powołał do życia „Bibliotekę LingVariów”, w której dotychczas wyszło 27 tomów.

     Był bardzo odważny, zwłaszcza podejmując w końcu 2005 r. śmiałą decyzję o utworzeniu na nowo powstałym Wydziale Polonistyki UJ pisma językoznawczego. Lingwiści mieli już wtedy gdzie publikować, kolejne czasopismo mogło się utrzymać (jako lokalny periodyk), upaść lub się rozwijać. Dzięki zaangażowaniu Pana Profesora „LingVaria” nie upadły i nie są lokalne, rozwijają się od kilkunastu lat, stanowiąc konkurencję – w dobrym tego słowa znaczeniu – dla czasopism o renomie ustalonej już przed kilkudziesięciu laty.

     Dzięki Prof. Mirosławowi Skarżyńskiemu „LingVaria” są miejscem spotkania językoznawców, którzy widzą język z różnych perspektyw, na łamach pisma dokonuje się wymiana myśli polskiej i obcej, a także debiutują młodzi (niektórzy z pierwszych debiutantów to już doktorzy habilitowani).

     W ostatnim (wiosennym) numerze „LingVariów” znalazł się artykuł Pana Profesora Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ, który był zapowiedzią przygotowywanej przez niego monografii. W jesiennych „LV” miał się ukazać artykuł o recepcji szkoły kazańskiej w polskiej lingwistyce. Prac tych z krzywdą dla nas, obecnych i przyszłych czytelników, los nie pozwolił Mu doprowadzić do końca.

Profesor Mirosław Skarżyński pozostał z nami w swoich książkach, w zapamiętanych opowieściach i w „LingVariach”, które są dziełem Jego życia.

Maciej Rak

W numerze

LingVaria

nr 1 (31) 2021

 

Spis treści

 

Od redaktora naczelnego

 

Zagadnienia ogólne

Marek Kaszewski: Opisy interiekcji w wybranych XIX-wiecznych słownikach języka polskiego

Joanna Kowalczyk: Funkcjonalność pojęć temporalnych w dyskursie prawnym i urzędowym

                                                                                                                      

Polszczyzna współczesna

Magdalena Danielewiczowa: Coś innego to coś innego niż co innego. O tym i rzeczach podobnych

Rafał Mazur: Telewizyjne orędzie do narodu jako narzędzie komunikacji kryzysowej

 

Polszczyzna historyczna

Od redakcji

Aleksandra Deskur: Oralność czy mówioność? O śladach mowy w tekstach staropolskich

Marcin Kuźmicki: O pewnej osobliwości w wydaniu kaliskich rot sądowych, która może stać się przestrogą dla badaczy oraz edytorów tekstów dawnych

Romana Łapa, Agnieszka Słoboda: Językowe wykładniki intencji prawodawcy w Kodeksie Działyńskich

Dorota Masłej: Konstrukcja objaśniająca rozumiej w staropolskich tekstach z kodeksu Wawrzyńca z Łaska

Tomasz Mika: Nie tylko Bulla gnieźnieńska. O znaczeniu dokumentu fundacyjnego Zbyluta (1153) dla polskich badań historycznojęzykowych. Część 1. Obiekt badań

Dorota Rojszczak-Robińska: O kształtowaniu się staropolskiej formuły jakoby rzekł

Wojciech Stelmach: Szeregi składniowe w staropolskich apokryfach Starego i Nowego Testamentu (na przykładzie Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie i Rozmyślania przemyskiego)

Olga Ziółkowska: Staropolski imiesłów czynny jako predykatywny atrybut

 

Dialektologia

Tomasz Kurdyła: O wybranych zaimkach gwarowych z polski południowo-wschodniej (przyczynek)

Maciej Mączyński: Gwarowe nazwy kobiet na -ula

Etnolingwistyka

Daria Ławrynow: Językowy i tekstowy obraz Mazura na podstawie twórczości Stefana Rudanskiego

Lidia Przymuszała: „Rozkosz dla zmysłów”, czyli język kart dań

 

Przypomnienia 

Zbigniew Babik: Witold Taszycki a polska onomastyka

Fabian Kaulfürst: Witold Taszycki und die Sorabistik

Agata Kwaśnicka-Janowicz: Witold Taszycki w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego

Mirosława Mycawka: Poprawność językowa w pracach Witolda Taszyckiego

Maciej Rak: Jaki jest właściwie zakres dialektologii historycznej? (Uwagi z perspektywy dialektologa)

 

Na jubileusz Profesora Bogusława Dunaja 

Kazimierz Ożóg: Pejzaż semiotyczny Profesora Bogusława Dunaja

Maciej Rak: Wkład Profesora Bogusława Dunaja do polskiego językoznawstwa

Etymologia

Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak: Z etymologii łemkowskich, cz. VI

Debiuty

Ewa Kubusiak: Leksyka przestępcza w trylogii złodziejskiej Sergiusza Piaseckiego

Kamil Wabnic: Regulamin działu forum dyskusyjnego. Analiza genologiczna