Bieżący numer

Wspomnienie

23 sierpnia 2019 r. zmarł w Kielcach w wieku 67 lat prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, założyciel i redaktor naczelny „LingVariów”, całe życie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.

     Pan Profesor był bardzo wymagający i to nie tylko w stosunku do członków redakcji, ale też do wszystkich, którzy mieli styczność z pismem, czyli autorów, recenzentów, wydawnictwa. Ale najbardziej był wymagający w stosunku do siebie, po prostu żył „LingVariami”. Cały czas zabiegał o dobro pisma i poziom publikowanych w nim artykułów.

     Był niezwykle pracowity. Przejawiało się to nie tylko w działaniach na rzecz „LingVariów” i edytorskiej skrupulatności w pracy redakcyjnej, ale też w twórczości naukowej. Pisał systematycznie artykuły i książki w ostatnim czasie głównie z zakresu historii polskiego językoznawstwa.

     Dzięki utworzeniu w „LingVariach” działu Z przeszłości językoznawstwa, a także zainicjowaniu serii sympozjów „Przypomnienia” Prof. Mirosław Skarżyński zintensyfikował badania nad naszą tożsamością lingwistyczną. Uczył nas (członków redakcji) zawsze, żeby patrzeć nie tylko do przodu, ale również wstecz, na dokonania naszych poprzedników. W 2007 r. powołał do życia „Bibliotekę LingVariów”, w której dotychczas wyszło 27 tomów.

     Był bardzo odważny, zwłaszcza podejmując w końcu 2005 r. śmiałą decyzję o utworzeniu na nowo powstałym Wydziale Polonistyki UJ pisma językoznawczego. Lingwiści mieli już wtedy gdzie publikować, kolejne czasopismo mogło się utrzymać (jako lokalny periodyk), upaść lub się rozwijać. Dzięki zaangażowaniu Pana Profesora „LingVaria” nie upadły i nie są lokalne, rozwijają się od kilkunastu lat, stanowiąc konkurencję – w dobrym tego słowa znaczeniu – dla czasopism o renomie ustalonej już przed kilkudziesięciu laty.

     Dzięki Prof. Mirosławowi Skarżyńskiemu „LingVaria” są miejscem spotkania językoznawców, którzy widzą język z różnych perspektyw, na łamach pisma dokonuje się wymiana myśli polskiej i obcej, a także debiutują młodzi (niektórzy z pierwszych debiutantów to już doktorzy habilitowani).

     W ostatnim (wiosennym) numerze „LingVariów” znalazł się artykuł Pana Profesora Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ, który był zapowiedzią przygotowywanej przez niego monografii. W jesiennych „LV” miał się ukazać artykuł o recepcji szkoły kazańskiej w polskiej lingwistyce. Prac tych z krzywdą dla nas, obecnych i przyszłych czytelników, los nie pozwolił Mu doprowadzić do końca.

Profesor Mirosław Skarżyński pozostał z nami w swoich książkach, w zapamiętanych opowieściach i w „LingVariach”, które są dziełem Jego życia.

Maciej Rak

W numerze

LingVaria

nr 2 (28) 2019 

 

Spis treści

Anna Czelakowska, Maciej Rak: Profesor Mirosław Skarżyński (1952–2019)

Zagadnienia ogólne

Aleksander Kiklewicz: Metafory konceptualne: fenomeny umysłu czy konstrukty kognitywistyczne? Cz. I

Przemysław Łozowski: W poszukiwaniu kontinuum gramatyki i leksyki: przykład gramatykalizacji

Krzysztof T. Witczak: Hipoteza Witolda Mańczaka o ugrofińskim substracie w językach bałtyckich

Barbara Hlibowicka-Węglarz: Struktura kreolskich form werbalnych

Polszczyzna współczesna

Anna Czelakowska: Nazwy czynności i nazwy rezultatów czynności w derywacji semantycznej

Polszczyzna historyczna

Ewa Woźniak: Czego Zenon Klemensiewicz nie napisał o języku polskim w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli dlaczego potrzebne jest nowe opracowanie dziejów polszczyzny w latach 1918–1939?

Katarzyna Sicińska: Formuła wyrażania szacunku w strukturze osiemnastowiecznego listu polskiego

Krzysztof Maćkowiak: Rola zbiorowej świadomości językowej w badaniach z zakresu stylistyki historycznej

Dialektologia

Mirosław Jankowiak: Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego), cz. II

Etnolingwistyka

Wojciech Chlebda: O wyzwaniach i zadaniach pamięcioznawstwa lingwistycznego

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Czy to ja kalika, czy nie mam konika? (Nie)sprawność w świetle erotyku ludowego

Katarzyna Prorok: Polisemia i synonimia w rekonstrukcji językowego obrazu ostu w polskiej tradycji ludowej

Słowiańszczyzna

Mariola Jakubowicz: Rumuńska redakcja języka starocerkiewnosłowiańskiego

Etymologia

Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak: Z etymologii łemkowskich, cz. 4

Przypomnienia

Anna Kałkowska: Zenon Klemensiewicz w swoim czasie. Ze wspomnień uczennicy

Bogusław Dunaj: Historia języka polskiego Zenona Klemensiewicza a potrzeba nowej syntezy

Maciej Grochowski: Pojęcie znaczenia i jego zakres w koncepcji składni Zenona Klemensiewicza

Piotr Żmigrodzki: Profesor Zenon Klemensiewicz jako redaktor „Języka Polskiego”

Jadwiga Kowalikowa: „Długie trwanie” dydaktyki języka polskiego Zenona Klemensiewicza we współczesnej edukacji szkolnej

Maciej Rak: Zenon Klemensiewicz a składnia dialektów polskich i słowiańskich

Debiuty naukowe

Łukasz Wnuk: Obserwator i jego pozycja w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego Odwiedziny