Bieżący numer

W numerze

 

 

 

LingVaria

nr 2 (26) 2018

 

Spis treści

Роландас Крегждис: Некоторые орфографические особенности и система передачи фонетической и семантической совокупности слов семитского происхождения в Бивлия руска Франциска Скорины

Zagadnienia ogólne

Andrzej Kominek: Co wspólnego ma metafora z kłamstwem, żartem i udawaniem?

Zuzanna Topolińska: 'Transforma zdaniowa' – próba interpretacji

Krzysztof T. Witczak: O kilku możliwych śladach duale tantum w językach indoeuropejskich

Polszczyzna współczesna

Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz:  Metaprzymiotnikowe linguistic hedges isty, prawdziwy, swoisty – kilka uwag o och statusie semantyczno-składniowym

Magdalena Danielewiczowa: Co powiem, kiedy powiem nie powiem? Przyczynek do opisu idiomatyki metatekstowej

Polszczyzna historyczna

Magdalena Klapper:  Bolesław Erzepki jako wydawca zabytków staropolskiej leksykografii – na przykładzie Przyczynków do średniowiecznego słownictwa polskiego cz. 1 (1908)

Z dziejów pisowni polskiej

Dorota Rojszczak-Robińska: Funkcje wielkich liter w rękopisie staropolskim. Karta Rogawskiego

Zygmunt Saloni: W stulecie niepodległości i „ustalonej” pisowni polskiej

Kinga Tutak: O dwukropku w dawnym piśmiennictwie użytkowym (na przykładzie traktatów stawiarskich Olbrychta Strumieńskiego i Stanisława Strojnowskiego)

Dialektologia

Irena Jaros: Zgniłe czy zgnite jabłko? czyli o pewnej tendencji słowotwórczej w polskich gwarach i jej konsekwencjach

Donata Ochmann: Fałszywe regionalizmy – leksyka regionalna na nowo odczytana

Etnolingwistyka

Maciej Rak:  Kartoteka pierwszego w dziejach polskiej nauki słownika etnolingwistycznego

Onomastyka

Elwira Kaczyńska: Kreteńskie hydronimy pochodne od nazw terenowych

Etymologia

Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak: Etymologie łemkowskie. 2

Dyskurs

Aleksander Kiklewicz: Teoria dyskursu a stylistyka

Bronisława Ligara: Dyskurs cywilizacyjny Zygmunta Krasińskiego w przestrzeni międzykulturowej

Terminologia

Marek Stachowski: Terminy „sufiks” i „końcówka” w polskiej terminologii gramatycznej

Anna Czelakowska: Kształtowanie się terminologii fleksyjnej w polskim piśmiennictwie gramatycznym lat 1817–1939

Debiuty naukowe

Anna Momot: Gwara w górnośląskiej przestrzeni miejskiej