Biblioteka „LingVariów"


Biblioteka „LingVariów”

    t. 1: Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929,    oprac. M. Skarżyński i M. Smoczyńska, Kraków 2007.

t. 2: W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej. Kraków 16−17 maja 2008 r., pod red. M. Skarżyńskiego i M. Szpiczakowskiej, Kraków 2009.

t. 3: Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej „Z zagadnień metodologii badań językoznawczych”. Kraków 10−11 marca 2008 r., pod red. M. Skarżyńskiego i A. Czelakowskiej, Kraków 2009.

t. 4: J. Godyń, Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe, Kraków 2009.

t. 5: Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25–26 września 2008 r., pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009.

t. 6: A. Czelakowska, Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817–1939, Kraków 2010.

t. 7: H. Ułaszyn, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia. Z rękopisu opracował, opatrzył przypisami i wydał M. Skarżyński, Kraków 2010.

t. 8: A. Czelakowska, M. Skarżyński, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, Kraków 2011. 

t. 9: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Kraków 2010.

t. 10: Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, pod red. J. S. Gruchały i H. Kurek, Kraków 2010.

t. 11: M. Rak, Materiały etnograficzne z Podhala zebrane przez Radcę Ignacego Moczydłowskiego w Nowym Targu, Kraków 2011.

t. 12: T. Kurdyła, Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej (na przykładzie trzech wsi podkarpackich), Kraków 2011.

t. 13: W. Cockiewicz, Metaforyka Leśmiana (Analiza lingwistyczna), Kraków 2011.

t. 14: Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2011.

t. 15: Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów, Mińsk 2013, pod red. H. Kurek, Kraków 2013.

t. 16: K. Tutak, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja), Kraków 2013.

t. 17: Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia. Materiały konferencji naukowej „Gwara i tekst”, Kraków, 27–28 września 2013 r., pod red. M. Raka i K. Sikory, Kraków 2014.

t. 18: M. Sagan-Bielawa, Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2014.

t. 19: M. Rak, Kulturemy podhalańskie, Kraków 2015.

t. 20: A. Sieradzka-Mruk, „Radość i nadzieja, smutek i trwoga” w nabożeństwie drogi krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Kraków 2016.

t. 21: Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. II: Jan Baudouin de Courtenay, Teksty mniej znane.  Wybór, przekład i opracowanie M. Skarżyński, Kraków 2016.

t. 22: M. Rak, Materiały do etnografii Podhala, Kraków 2016.

t. 23: Słowiańska frazeologia gwarowa, pod red. M. Raka i K. Sikory, Kraków 2016.

 

Biblioteka „LingVariów”. „Seria Glottodydaktyka”

t. 1: Programy nauczania języka polskiego jako obcegoPoziomy A1 – C2. Praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. Lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny i P. Turka, Kraków 2011.

t. 2: T. Czerkies: Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Kraków 2012.

t. 3: B. Ligara, W. Szupelak: Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Kraków 2012.

t. 4: A. Prizel-Kania: Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym, Kraków 2013.

t. 5: E. Lipińska, A. Seretny: Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce. Na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami, Kraków 2013.

t. 6: P.E. Gębal, Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce w Niemczech.W stronę glottodydaktyki porównawczej, Kraków 2013.

t. 7: P.E. Gębal, Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.

t. 8: A. Seretny, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2015.

t. 9: D. Gałyga, Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996–2004, Kraków 2015.

t. 10: Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle Standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego systemu opisu kształcenia językowegoMonografia zbiorowa pod redakcją Ewy Lipińskiej i Anny Seretny, Kraków 2015.

t. 11: M. Stawicka, W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych w szkole wyższej na przykładzie projektu edukacyjnego English++, Kraków 2015.

Sprzedaż prowadzi

KSIĘGARNIA AKADEMICKA

ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków

e-mail: akademicka@akademicka.pl

Księgarnia internetowa

www.akademicka.pl