Bieżący numer

W numerze

Nowy numer ukaże

się w maju 2017 r.

LingVaria

nr 1 (23) 2017

Spis treści

Michał Głuszkowski: Ile lingwistyki w slawistyce, ile slawistyki w lingwistyce?

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Barbara Hlibowicka-Węglarz: Pidżyny i inne języki wehikularne

Aleksander Kiklewicz: Nieokreśloność a kwantyfikacja: współdziałanie kategorii semantycznych

Jakub Płowens: Charakterystyka wzajemnych powiązań tekstu z dyskursem

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Zbigniew Bronk: Automat do odmiany i składania liczebników głównych, czyli o pewnej aplikacji internetowej.

Hanna Jadacka: Ewolucja zakresu pojęciowego niesufiksalnych technik słowotwórczych

Emilia Kubicka: Jak mówimy, jakoś mówiąc? Formalne i semantyczne właściwości adwerbialnych uzupełnień quasi-imiesłowowego mówiąc

Magdalena Żabowska: Niedookreślenie, dekonkretyzacja i zmienne językowe
– o quasi-tautologicznych układach typu ten i ten, to i to, tak a tak

POLSZCZYZNA HISTORYCZNA

Kinga Tutak: Tekstowe funkcje dwukropka – na przykładzie Dziejów w Koronie Polskiej Łukasza Górnickiego

Ewa Woźniak: Od dzieci z nieprawego łoża do dzieci nieślubnych. Z dziejów polskiej terminologii prawnej

SŁOWIAŃSZCZYZNA

Zbigniew Babik: W poszukiwaniu tzw. centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej – przypadek ziem polskich. Cz. I

Marek Stachowski: Polskie karawana i karawan na tle innych języków słowiańskich i niektórych zachodnioeuropejskich

Елена Л. Березович: Русский караван: комментарий к некоторым значениям рус. караван и его производных

Krzysztof T. Witczak: Prasłowiański przyrostek *-tajь w świetle materiału porównawczego

András Zoltán: Ślady dawnych gwar typu bułgarskiego w północno-wschodnich Węgrzech

ETNOLINGWISTYKA

Aleksandra Niewiara: Słowa klucze kultury jako nazwy pojęć wyrazistych o wysokim stopniu utrwalenia a zagadnienia synonimii leksykalnej

DIALEKTOLOGIA

Jerzy Reichan:  Wyrazy z formantem -acja w gwarach polskich na tle historycznojęzykowym

Z PRZESZŁOŚCI JĘZYKOZNAWSTWA

Marek Łaziński: Jan Baudouin de Courtenay i Aleksander Brückner

Zygmunt Saloni: Jan Baudouin de Courtenay o kwestii narodowości

Elżbieta Sękowska: Listy Jana Baudouina de Courtenay jako świadectwo autobiograficzne

 

Sprzedaż prowadzi

KSIĘGARNIA AKADEMICKA

ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków

e-mail: akademicka@akademicka.pl

Księgarnia internetowa

http://www.akademicka.pl/lingvaria/

 

Numery archiwalne (pdf) są dostępne bezpłatnie  na stronie

www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/archiwum