Bieżący numer

W numerze

Nowy numer ukaże

się w listopadzie 2016 r.

 

LingVaria nr 2 (22) 2016

Spis treści

Maciej Rak: Językoznawstwo polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim dawniej i dziś (w 10. rocznicę powstania Wydziału Polonistyki UJ)

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Aleksander Kiklewicz: Postmodernizm/poststrukturalizm jako czynnik czynnik zmian w naukach humanistycznych w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (na przykładzie współczesnego językoznawstwa).  Cz. 2

Justyna Winiarska: Plakat jako przykład multimodalnego amalgamatu

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Natalia Długosz: O dyfuzji semantycznej w tekstach dziennikarskich na przykładzie wybranych polskich compositów z pierwszym obcym komponentem

Wanda Fijałkowska: Czy derywaty prefiksalne wymienne mogą wyrażać intensywność?

Maciej Grochowski: Poszczególne wśród operatorów kwantyfikacji

Alina Naruszewicz-Duchlińska: „W naszym timie…” – kilka uwag o profesjolekcie korporacyjnym

Sebastian Wasiuta: Przysłowie jako jednostka języka (w perspektywie tekstologii integralnej)

Paulina Witkowska: Cechy słowotwórcze czasowników oznaczających zmianę pozycji ciała względem osi ciała

POLSZCZYZNA HISTORYCZNA

Adam Fałowski: W sprawie najdawniejszych zapożyczeń wschodniosłowiańskich w języku polskim 

Michał Łuczyński: Gdzie poległ brat Mieszka i jak miał na imię?

Aleksander Zajda: Nieliterackie źródła do dziejów słownictwa polskiego (do XVIII w.).  Cz. 2

Z AGADNIEŃ BILINGWIZMU

Zofia Kubiszyn-Mędrala: Z bilingwizmu pisarzy młodopolskich. Antroponimia w polsko- i niemieckojęzycznych dramatach Tadeusza Rittnera

ETNOLINGWISTYKA

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Gatunkowe uwarunkowania znaczeń symbolicznych

DIALEKTOLOGIA

Irena Bogocz: „Jak oni mówią?”, czyli próba interpretacji języka Polaków na Zaolziu

Monika Buława: Nazwy chorób epidemicznych w przeklęciach gwarowych

Joanna Okoniowa: Losy projektu Wielkiego słownika gwary podhalańskiej

Z PRZESZŁOŚCI JĘZYKOZNAWSTWA

Monika Gabryś-Sławińska: Język jako wartość w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1918–1928

Mirosław Skarżyński:  Powstanie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

 

Sprzedaż prowadzi

KSIĘGARNIA AKADEMICKA

ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków

e-mail: akademicka@akademicka.pl

Księgarnia internetowa

http://www.akademicka.pl/lingvaria/

 

Numery archiwalne (pdf) są dostępne bezpłatnie  na stronie

www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/archiwum