Bieżący numer

W numerze

Nowy numer ukaże

się w listopadzie 2017 r.

LingVaria

nr 2 (24) 2017

 

Spis treści

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Zuzanna Topolińska: Przyimki – ich miejsce w opisie gramatycznym

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Anna Czelakowska: Wiedza kulturowa a opis leksykograficzny w jednojęzycznym słowniku języka polskiego

Ewa Rudnicka: Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych

Jacek Szczepaniak: Wartościowanie jako praktyka komunikacyjna (na przykładzie tekstów prasowych z dziedziny gospodarki i ekonomii)

POLSZCZYZNA HISTORYCZNA

Stanisław Koziara, Renata Przybylska: Gość czy obcy? Od przekazu ewangelicznego (Mt 25, 31-46) do polskich przekładów biblijnych. Problemy ekwiwalencji

Dorota Masłej: Głos w dyskusji o tekście staropolskim. Znad kanonów mszy św.

Piotr Sobotka, Magdalena Żabowska: Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka

Kinga Tutak: Funkcje dwukropka w polskich opracowaniach normatywnych dotyczących interpunkcji (1770–1935)

SŁOWIAŃSZCZYZNA

Zbigniew BabikW poszukiwaniu tzw. „centrum toponimii słowiańskiej” – przypadek ziem polskich. Cz. 2

Norbert OstrowskiOd comitativu do spójnika. O pochodzeniu słowiańskiego spójnika i oraz litewskiego ir ‘i; też’

ETYMOLOGIA

Marek Stachowski: Pol. pantałyk i jego wschodniosłowiańskie, słowackie i morawskie odpowiedniki ‒ uwagi o pochodzeniu

Krzysztof T. Witczak: Łacińskie lōrum w świetle etymologii

SOCJOLINGWISTYKA

Ewa Dzięgiel: Odmiany terytorialne i społeczne współczesnego języka polskiego na Ukrainie

Mirosława Sagan-Bielawa: Język jako element świadomości społecznej (na przykładzie Polski po 1918 roku)

DIALEKTOLOGIA

Irena Bogoczová: Východolašská nářečí vs gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie

Katarzyna Konczewska: Słownictwo związane z obróbką lnu i tkactwem w gwarach Grodzieńszczyzny na tle gwar podlaskich

Z PRZESZŁOŚCI JĘZYKOZNAWSTWA

Maciej Rak: Z dziejów Słownika gwar polskich Jana Karłowicza. Kartoteka i działania wydawnicze

DEBIUTY NAUKOWE

Joanna Wołoszyn: Czasownikowe wykładniki nakłaniania kogoś do czegoś z perspektywy semantycznej. Rekonesans badawczy

 

Sprzedaż prowadzi

KSIĘGARNIA AKADEMICKA

ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków

e-mail: akademicka@akademicka.pl

 

Księgarnia internetowa

http://www.akademicka.pl/lingvaria/

 

Numery archiwalne (pdf) są dostępne bezpłatnie  na stronie

www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/archiwum