Bieżący numer

Wspomnienie

23 sierpnia 2019 r. zmarł w Kielcach w wieku 67 lat prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, założyciel i redaktor naczelny „LingVariów”, całe życie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.

     Pan Profesor był bardzo wymagający i to nie tylko w stosunku do członków redakcji, ale też do wszystkich, którzy mieli styczność z pismem, czyli autorów, recenzentów, wydawnictwa. Ale najbardziej był wymagający w stosunku do siebie, po prostu żył „LingVariami”. Cały czas zabiegał o dobro pisma i poziom publikowanych w nim artykułów.

     Był niezwykle pracowity. Przejawiało się to nie tylko w działaniach na rzecz „LingVariów” i edytorskiej skrupulatności w pracy redakcyjnej, ale też w twórczości naukowej. Pisał systematycznie artykuły i książki w ostatnim czasie głównie z zakresu historii polskiego językoznawstwa.

     Dzięki utworzeniu w „LingVariach” działu Z przeszłości językoznawstwa, a także zainicjowaniu serii sympozjów „Przypomnienia” Prof. Mirosław Skarżyński zintensyfikował badania nad naszą tożsamością lingwistyczną. Uczył nas (członków redakcji) zawsze, żeby patrzeć nie tylko do przodu, ale również wstecz, na dokonania naszych poprzedników. W 2007 r. powołał do życia „Bibliotekę LingVariów”, w której dotychczas wyszło 27 tomów.

     Był bardzo odważny, zwłaszcza podejmując w końcu 2005 r. śmiałą decyzję o utworzeniu na nowo powstałym Wydziale Polonistyki UJ pisma językoznawczego. Lingwiści mieli już wtedy gdzie publikować, kolejne czasopismo mogło się utrzymać (jako lokalny periodyk), upaść lub się rozwijać. Dzięki zaangażowaniu Pana Profesora „LingVaria” nie upadły i nie są lokalne, rozwijają się od kilkunastu lat, stanowiąc konkurencję – w dobrym tego słowa znaczeniu – dla czasopism o renomie ustalonej już przed kilkudziesięciu laty.

     Dzięki Prof. Mirosławowi Skarżyńskiemu „LingVaria” są miejscem spotkania językoznawców, którzy widzą język z różnych perspektyw, na łamach pisma dokonuje się wymiana myśli polskiej i obcej, a także debiutują młodzi (niektórzy z pierwszych debiutantów to już doktorzy habilitowani).

     W ostatnim (wiosennym) numerze „LingVariów” znalazł się artykuł Pana Profesora Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ, który był zapowiedzią przygotowywanej przez niego monografii. W jesiennych „LV” miał się ukazać artykuł o recepcji szkoły kazańskiej w polskiej lingwistyce. Prac tych z krzywdą dla nas, obecnych i przyszłych czytelników, los nie pozwolił Mu doprowadzić do końca.

Profesor Mirosław Skarżyński pozostał z nami w swoich książkach, w zapamiętanych opowieściach i w „LingVariach”, które są dziełem Jego życia.

Maciej Rak

W numerze

LingVaria

nr 1 (29) 2020 

 

 

Spis treści

Zagadnienia ogólne

Krystyna Waszakowa: Wieloaspektowość pojęcia konceptualizacja w gramatyce R. Langackera (spojrzenie z perspektywy użytkownika terminologii kognitywnej)

Aleksander Kiklewicz: Metafory konceptualne: fenomeny umysłu czy konstrukty kognitywistyczne? Cz. II

Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Beata Duda, Katarzyna Sujkowska-Sobisz: O (nie)widoczności prowadzącego spotkanie ze świadkiem historii – wstępna typologia ról inicjujących wywiady narracyjne

Joanna Zaucha: Współ-powiedzenie... O funkcji wielokropka w języku ogólnym i poezji Bolesława Leśmiana                                                                                                                                     

Polszczyzna współczesna

Mirosława Mycawka: Formacje z sufiksem -s typu normals, terytorials, totals

Mariola Wołk: O znaczeniu przymiotnika nieszczęsny we współczesnej polszczyźnie

Anna Majewska-Tworek, Monika Zaśko-Zielińska: Funkcje wyrazów o postaci jakby w nieoficjalnych i oficjalnych wypowiedziach mówionych na tle opisu leksykograficznego

Polszczyzna historyczna

Dorota Masłej, Tomasz Mika: Glosy jako integralny składnik średniowiecznego tekstu. W poszukiwaniu adekwatnych procedur badawczych

Aleksandra Janowska: Problemy opisu staropolskiej derywacji czasownikowej

Dialektologia

Helena Grochola-Szczepanek: Warianty morfologiczne czasownika być w mowie mieszkańców Spisza na podstawie danych korpusowych

Marek Osiewicz: Cechy dialektyczne Szczytu dusznego z 1528 roku (modlitewnik Olbrachta Gasztołda)

Etnolingwistyka

Zofia Sawaniewska-Mochowa, Maria Kasner: Wariancje semantyczne pojęcia KOŁTUN w wybranych tekstach kultury polskiej i litewskiej

Słowiańszczyzna

Paweł Janczulewicz: Identyfikacja tematów na *-(j)ū w materiale polskim i słowiańskim

Z zagadnień bilingwizmu

Rafał Młyński: Interactionist interpretation of the communicative competence of a bilingual child with dyslexia

Etymologia

Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak: Z etymologii łemkowskich, cz. V

Norbert Ostrowski: Dlaczego Bałtowie i Słowianie liczyli pokrewieństwo w kolanach, czyli o etymologii słow. kolěno ‘kolano; ród’ i lit. kẽlis ‘kolano; ród’

 

Terminologia

Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik: U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. W kierunku badań anagnostycznych